މެންބަރުން

ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން


ޙުސައިން ހަބީބު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ހަބީބު އަލީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯން ނަންބަރު: 9999259
ޔޫސުފް ޢިރުފާން

އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢިރުފާން

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

ފޯން ނަންބަރު: 9777784
ޢަބްދުލް މުޙްސިނު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މުޙްސިނު މުޙައްމަދު

( 12 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކައުންސިލަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި )

ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް

ފޯން ނަންބަރު: 9990412

ކޮޕީރައިޓް © 2020، ހައްދަުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް