ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން

ބަނދަރު ޕޭމަންޓު ވެލިފައިބާ ހަލާކުވެފައިވާ ހުރިހާތަނަކާއި، މިތަންތަނާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން ޖުމްލަ: 2600 އަކަފޫޓް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުމަށް 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ވަނީ 28 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް އެލްފައިވް ކޮންސްޓްރަކުޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް އާއިވަނީ ހަވާލް ކުރެވިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ކޮޕީރައިޓް © 2020، ހައްދަުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް